Hur arbetar ni med de som är nedstämda?

Det är vanligt med nedstämdhet och depression hos äldre. Det finns mycket att göra utöver läkemedelsbehandling. Motion, samtal, sociala aktiviteter och utevistelse är viktiga inslag i livsföringen. Ofta blir relationen till närstående lidande av att den äldre är ledsen och kanske ältar negativa tankar. Det är viktigt att komma ihåg att ångest och depression är mycket behandlingsbara tillstånd, även hos äldre vuxna. Med rätt stöd och vård kan äldre fortsätta att leva meningsfulla och njutningsfulla liv. Att förebygga och hantera dessa psykiska hälsoproblem är avgörande för att främja välbefinnandet hos äldre individer och skapa en givande ålderdom

Bild från Pixabay

Ångest och depression hos äldre


Åldrandet i sig är inte orsak till depression. Det finns flera orsaker till att depressiva besvär är vanligare vid hög ålder. Sorg, förlust, ensamhet, somatisk sjukdom, understimulering liksom viss läkemedelsbehandling kan bidra till depressionen. Ångest hos äldre beror ofta på underliggande depressionssjukdom. Somatisk sjukdom ligger ofta bakom ”oro” hos äldre.

Äldre människor lyckas oftare ta självmord än yngre. Det går att behandla självmordstankar, men det gäller att man uppmärksammar dessa och tar det på allvar. Det finns bra verktyg för att bedöma depression hos äldre människor. Informera alltid läkaren om ni misstänker att en person bär på självmordstankar.  

Det fanns en man på ett äldreboende som var djupt deprimerad. Han hade fått mycket god vård på boendet och månade verkligen om personalen. En dag orkade han inte längre och bad att få bli inlagd på psykiatrisk vårdavdelning. Han tog sitt liv på vårdavdelningen några dagar efter att han blev inlagd.

Depression och ångest kan vara olika uttryckssätt för samma bakomliggande sjukdom där individuella skillnader avgör vilken bild som framträder tydligast. Det är sällan klassiska depressionssymtom. Den äldre klagar ofta på ”ohälsa”, olust och liknande diffusa symtom. Trötthet, sömnlöshet, ökad oro, irritation, kognitiv försämring och kroppsliga symtom som smärta snarare än nedstämdhet. Yrsel är vanligt och de kan fråga efter att få träffa läkaren ofta. Hypokondri och paranoida symtom är vanliga. Ångesten sätter sig ofta i kroppen med hjärtbesvär, mag-tarmbesvär, sömnbesvär, smärta och värk.  

Det finns komplement till läkemedelsbehandling. Det är viktigt att ha en regelbundenhet i livsföringen inklusive sömn och motion. Motion har i sig bevisad antidepressiv effekt – minst 3 pass om 30 min. promenad/vecka. Likaså att få vara ute och möta dagsljuset. Fullgod belysning i bostaden och på enheten. Social aktivering och samtal. Måttligt med alkohol.

Ångest och depression är två vanliga psykiska hälsoproblem som påverkar människor i alla åldrar, inklusive äldre vuxna. Att erkänna och hantera dessa tillstånd är avgörande för att upprätthålla en god livskvalitet och välbefinnande även vid hög ålder.

Ångest hos äldre


Ångest kan ta många former, inklusive generaliserad ångest, social ångest och panikattacker. Äldre vuxna kan vara särskilt sårbara för ångest på grund av livsförändringar som pensionering, fysisk hälsoproblematik och förlust av nära och kära. Vanliga symtom på ångest hos äldre inkluderar:
- Oro och ängslan över framtiden.
- Svårigheter att slappna av eller känna sig rastlös.
- Fysiska symtom som hjärtklappning och muskelspänningar.
- Sömnproblem.
- Svårigheter att koncentrera sig.

Depression hos äldre


Depression är mer än bara känslor av sorg. Det är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar humör, tankar och kroppsfunktioner. Äldre vuxna kan vara mer benägna att underrapportera sina känslor av depression och tillskriva dem ålderdomens normala företeelser. Vanliga symtom på depression hos äldre är:
- Nedstämdhet som varar längre än två veckor.
- Förlust av intresse för tidigare njutningsfulla aktiviteter.
- Trötthet och minskad energi.
- Ökad isolering och social tillbakadragenhet.
- Sömnproblem, inklusive sömnsvårigheter eller ökad sömn.
- Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor.

Att hantera ångest och depression hos äldre


Det är viktigt att involvera läkaren på äldreboendet när det gäller bedömningar av den psykiska hälsan. Ibland är läkemedel en nödvändig del av behandlingen. Som komplement till läkemedelsbehanlding kan andra åtgärder bidra till tillfrisknande:
- Samtalsterapi
- Sociala aktiviteter umgänge med vänner och familj
- Bra kost och regelbunden motion
- God sömn
- Stresshanteringstekniker, som meditation och djupandningsövningar, kan vara till hjälp.
- Att sträva efter att uppnå en meningsfull och aktiv ålderdom kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan.
- Djur i vården, exempelvis vårdhund.

Vid ångest kan små gester som att sitta och samtala, kanske ge lite handmassage eller erbjuda en promenad betyda mycket. Även aktiviteter som vårdarsång, vårdhund eller annat kan bidra till att lindra ångesten. Hanteringen av ångest behöver anpassas till den boende och vad som fungerar för denne.

Reflektionsfrågor ångest och depression
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni boende som får behandling för depression?
- Känner du igen symtomen ovan från boende som inte fått depressionsdiagnos?  

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Hur arbetar ni med boende som lider av psykisk ohälsa?
- Ser ni till att motivera dem för att delta i aktiviteter och utevistelse?
- Är det många boende som äter antidepressiva?
- Erbjuder ni samtal?  

Boende och närstående:
- Vad har du för syn på psykisk ohälsa?
- Har du och din närstående möjlighet att prata om ångest, depression och annan psykisk ohälsa?

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Aktuellt i media
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  The operation needs to have good routines when testing aids.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Do you know your aids for the elderly? Worth knowing about assistive device management at the nursing home.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  The right level of ambition is key to success
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  So you strengthen the language skills of language-weak employees at the nursing home
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Safe drug handling, a basis for patient safety and thus the residents' well-being at the nursing home
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  When the heat wave comes, it is important to have knowledge and a strategy to protect the residents and the staff.
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev